Al moment idoni

DE L’ARBRE A LA TAFONA

Les olives, una vegada collides, es duen tot d’una a la tafona on es molen abans de 24 hores des que han estat recollides de l’arbre. Seguidament, la pasta obtinguda amb la mòlta passa per un procés de batut a una temperatura sempre inferior a 27ºC i una posterior extracció de l’oli mitjançant un decànter o centrífuga. Tot aquest procés es fa sense l’ús de cap tipus d’agent o procés químic que pugui alterar la composició de l’oli. Això ens assegura obtenir un oli de màxima qualitat i que preserva totes les seves propietats fisicoquímiques i organolèptiques. Posteriorment traslladam l’oli al nostre celler on sima (decanta) dins dipòsits d’acer inoxidable amb fons cònic, en un ambient adequat per a la conservació de l’oli en les millors condicions. En aquest procés, durant els primer mes, es van extraient les restes d’aigua de vegetació que hi pugui haver presents sense fer-se necessari el filtrat de l’oli, el qual conserva, així, un major nombre de polifenols, tan beneficiosos per a la salut. En darrer lloc, i només sota comanda, embotellam el nostre oli dins botelles de vidre completament opaques per a preservar-lo al màxim de la llum i de l’oxidació; d’aquesta manera s’aconsegueix una millor conservació dins botella.